Department of Chemistry

19 results for 'Visiting Scholars'

Name Email Phone Room Advisor
Ahn, Sang Jung   sjahn0866@tamu.edu (979) 458-2990 2011 Son
Borthakur, Rosmita   rosmita@tamu.edu (979) 845-5122 1310 Gabbai
Hu, Wei   weihu@tamu.edu (979) 845-3186 301B/C Fang
Huang, Yanyan   suzyhuang1982@tamu.edu (979) 845-3216 1024 Zhou
Kurouchi, Hiroaki   hiroakikurouchi@tamu.edu (979) 845-6915 313 RDMC Singleton
Lindahl, Lora  S lora.schneider@chem.tamu.edu (979) 845-4724 162 Lindahl, P.
Liu, Suijun   frankone123@tamu.edu (979) 845-5235 2312 Dunbar
Meldrum, Tyler  K tkmeldrum@tamu.edu (979) 862-4240 1328 Hilty
Ortiz, Kacey   kacey_ortiz@tamu.edu (979) 864-3089 315 Powers
Osumi, Shota   shota.osumi@tamu.edu (979) 862-3059 1427 Wooley
Ozdemir, Osman (Ray)  K ray@framergy.com (979) 845-3216 2522 Zhou
Prakash, Prafull   prafullprakash9@gmail.com Remote Wheeler
San Pedro, Joanna  M jsanpedro14@tamu.edu (979) 845-9165 1210 ILSB Raushel
Togo, Tatsuo   tmtatsuo@tamu.edu (979) 845-3216 2512 Zhou
Wu, Che   chewu@tamu.edu (979) 845-7048 409 RMD Gladysz
Xiao, Zhifeng   xiao_chem@hotmail.com (979) 845-3216 1024 Zhou
Yang, Yingwei   (979) 845-3186 317 Fang
Yao, MinXia   yaomx@tamu.edu (979) 845-5235 2310 Dunbar
Zhang, Liangliang   qianlizhiwai05@tamu.edu (979) 845-3216 1024 Zhou